پایان نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری

پایان نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری
نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری، برای حضور در رقابت های جهانی، در شهرستان ورزقان به پایان رسید.

پایان نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری