پایان مسابقه دانشجویی طراحی هواپیمای بدون سرنشین

پایان مسابقه دانشجویی طراحی هواپیمای بدون سرنشین
چهارمین دوره مسابقه دانشجویی طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین پایان یافت.

پایان مسابقه دانشجویی طراحی هواپیمای بدون سرنشین