پایان عملیات اعزام زائران به سرزمین وحی

پایان عملیات اعزام زائران به سرزمین وحی
با اعزام آخرین کاروان زائران ایرانی به جده، عملیات انتقال زائران ایرانی به سرزمین وحی پایان یافت.

پایان عملیات اعزام زائران به سرزمین وحی