پایان بخش اول مناظره دوم نامزدها

پایان بخش اول مناظره دوم نامزدها
بخش اول مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع فرهنگ و سیاست به پایان رسید.

پایان بخش اول مناظره دوم نامزدها