پاکسازی البعاج ادامه دارد

پاکسازی البعاج ادامه دارد
با از دست رفتن البعاج از دست داعشی ها، ارتش و نیروهای مردمی عراق شروع به پاکسازی این شهر استراتژیک از لوس وجود داعشی ها و بمب ها و تله های انفجاری کرده اند.

پاکسازی البعاج ادامه دارد