پاسخ مردم به اغتشاشات و ناامنی

پاسخ مردم به اغتشاشات و ناامنی
منحرف شدن خواسته های معیشتی و اقتصادی، به اغتشاش و ناامنی، واکنش مردم را برانگیخته است.

پاسخ مردم به اغتشاشات و ناامنی