وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در ترکیه سکته کرد

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در ترکیه سکته کرد
وزیر انرژی جمهوری آذربایجان به علت سکته قلبی در استانبول ترکیه درگذشت.

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در ترکیه سکته کرد