وجوه اضافی مسکن‌مهر پردیس بازگردانده می شود

وجوه اضافی مسکن‌مهر پردیس بازگردانده می شود
وجوه اضافی متقاضیان مسکن مهر پردیس با توجه به افزایش مبلغ وام از 30 به 40 میلیون تومان برگردانده می شود.

وجوه اضافی مسکن‌مهر پردیس بازگردانده می شود