هیچ مبنایی برای بازدید اماکن نظامی ایران وجود ندارد

هیچ مبنایی برای بازدید اماکن نظامی ایران وجود ندارد
نماینده دائم ایران در آژانس انرژی اتمی، تحرکات اخیر دولت آمریکا را در تضاد با روح و متن برجام عنوان کرد و تاکید کرد هیچ مبنایی برای بازدید از اماکن نظامی ایران وجود ندارد.

هیچ مبنایی برای بازدید اماکن نظامی ایران وجود ندارد