هند ماهواره کشورهای جنوب آسیا را در مدار زمین قرار داد

هند ماهواره کشورهای جنوب آسیا را در مدار زمین قرار داد
سازمان تحقیق و توسعه هند روز جمعه ماهواره کشورهای جنوب آسیا(جی ست -9 ) را با موفقیت از سریهاریکوتا در ایالت اندراپرادش با موفقیت در مدار زمین قرار داد.

هند ماهواره کشورهای جنوب آسیا را در مدار زمین قرار داد