همایش بزرگ تجارت ایران و عراق

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق
­همایش بزرگ تجارت ایران و عراق” در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد.

همایش بزرگ تجارت ایران و عراق