هشدار پوتین درباره اوضاع جنگی شبه جزیره کره

هشدار پوتین درباره اوضاع جنگی شبه جزیره کره
رئیس جمهور روسیه شبه جزیره کره را در آستانه جنگی بزرگ قلمداد کرد.

هشدار پوتین درباره اوضاع جنگی شبه جزیره کره