هشدار وزیر ارتباطات درباره بازی شیطانی نهنگ آبی

هشدار وزیر ارتباطات درباره بازی شیطانی نهنگ آبی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن هشدار نسبت به بازی خطرناک نهنگ آبی که در کشورهایی مانند روسیه و فرانسه موجب خودکشی در بین نوجوانان شده، از موادی اصلی و قانونی برای نوجوانان ایرانی در دسترس نیست.

هشدار وزیر ارتباطات درباره بازی شیطانی نهنگ آبی