هزینه سنگین اردوی نمایندگان ایران برای بازی در کشور عمان!

هزینه سنگین اردوی نمایندگان ایران برای بازی در کشور عمان!
اگر سعودی ها با برگزاری بازی های نمایندگان خود برابر ایرانی ها در قطر موافقت می کردند نمایندگان ایران هزینه های کمتری را متقبل می شدند اما حالا باید متحمل پرداخت هزینه های زیادی شوند شوند.

هزینه سنگین اردوی نمایندگان ایران برای بازی در کشور عمان!