نیاز استقلال به الگوبرداری از الهلال

نیاز استقلال به الگوبرداری از الهلال
در دهه 90 فوتبال عربستان مهد بازیکنان باهوش و تکنیکی بود؛ از سعید العویران گرفته تا سامی جابر و حسین عبدالغنی و البته نواف التمیاط.

نیاز استقلال به الگوبرداری از الهلال