نیازمند تغییر نگرش درباره مفهوم سرباز و سربازی هستیم

نیازمند تغییر نگرش درباره مفهوم سرباز و سربازی هستیم
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نیازمند تغییر نگرش درباره مفهوم سرباز و سربازی هستیم و سربازها شاخصه سرمایه ملی ما هستند.

نیازمند تغییر نگرش درباره مفهوم سرباز و سربازی هستیم