نگاهی به درگیری ها در باشگاه استقلال/ دعوای خانگی بالا گرفت

نگاهی به درگیری ها در باشگاه استقلال/ دعوای خانگی بالا گرفت
درگیرى هاى لفظى و پر تنش را از سال گذشته تا امسال میان کادر فنى و اعضاى هیئت مدیره استقلال بار‌ها و بار‌ها نظاره گر بودیم.

نگاهی به درگیری ها در باشگاه استقلال/ دعوای خانگی بالا گرفت