نه پرسپولیس توضیح می دهد نه طارمی !

نه پرسپولیس توضیح می دهد نه طارمی !
مهدی طارمی هنوز هیچ کجا به صورت رسمی درباره محرومیتش صحبت نکرده است. او به طور دقیق توضیح نداده ماجرای محرومیتش به چه دلیل بوده؟ نه هنوز تقصیر را به گردن گرفته نه درباره آنچه حسین هدایتی گفته اظهار نظر کرده است.

نه پرسپولیس توضیح می دهد نه طارمی !