نقش اقوام در پیروزی انقلاب

نقش اقوام در پیروزی انقلاب
یکی از ویژگی های مهم انقلاب اسلامی ایران حضور تمام اقشار مردم در به ثمر رساندن و پیروزی آن بود.

نقش اقوام در پیروزی انقلاب