نقشه راه آسیب های اجتماعی از زبان ابتکار

نقشه راه آسیب های اجتماعی از زبان ابتکار
معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: پیگیر خلا های قانونی در حوزه خانواده هستیم و در این حوزه نقشه راه تعریف کرده ایم.

نقشه راه آسیب های اجتماعی از زبان ابتکار