نفوذ ایران در منطقه و عراق مایه نگرانی است

نفوذ ایران در منطقه و عراق مایه نگرانی است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: نفوذ ایران در منطقه و عراق مایه نگرانی است.

نفوذ ایران در منطقه و عراق مایه نگرانی است