نظارت بر بازار و رصد مستمر قیمت ها ضروری است

نظارت بر بازار و رصد مستمر قیمت ها ضروری است
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار و رصد مستمر قیمت ها تاکید کرد.

نظارت بر بازار و رصد مستمر قیمت ها ضروری است