نزدیک شدن طوفان نیت (Nate) به سواحل آمریکا

نزدیک شدن طوفان نیت (Nate) به سواحل آمریکا
پس از دو طوفان هاروی و ایرما طوفان نیت (Nate) هم در راه آمریکاست.

نزدیک شدن طوفان نیت (Nate) به سواحل آمریکا