نزدیکی کره ماه به زمین روی پوسته ایران اثر خاصی ندارد

نزدیکی کره ماه به زمین روی پوسته ایران اثر خاصی ندارد
رییس پژوهشکده ساختمان وابنیه فنی معتقد است: مساله نزدیک شدن کره ماه به زمین حالت کشندی و جزر ومد است و بر روی پوسته ایران بطور قطع و یقین اثرگذاری خاصی ندارد.
۱۳:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر


نزدیکی کره ماه به زمین روی پوسته ایران اثر خاصی ندارد