نخستین کشتی جهانگردی با سوخت خورشیدی

نخستین کشتی جهانگردی با سوخت خورشیدی
دانشمندان در حال ساخت کشتی ای هستند که بتواند با انرژی خورشید و باد دریاها را در نوردد و دور دنیا را سفر کند.
۱۵:۴۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ دی


نخستین کشتی جهانگردی با سوخت خورشیدی