نخستین کارگاه مطالعات بازار کار

نخستین کارگاه مطالعات بازار کار
نخستین کارگاه بین المللی بازار کار به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

نخستین کارگاه مطالعات بازار کار