نبود ظرفیت واقعی نقد اصلی ترین چالش صدا و سیما با دولت ها و دستگاه ها

نبود ظرفیت واقعی نقد اصلی ترین چالش صدا و سیما با دولت ها و دستگاه ها
رئیس رسانه ملی: نبود ظرفیت واقعی نقد از جمله اصلی ترین چالش های صدا وسیما با بیشتر دولت ها و دستگاه هاست.

نبود ظرفیت واقعی نقد اصلی ترین چالش صدا و سیما با دولت ها و دستگاه ها