نبض ورزش/ مقررات جدید کشتی

نبض ورزش/ مقررات جدید کشتی
کارشناسان کشتی با اشاره به تغییر مقررات کشتی فرنگی گفتند: با این که مقررات جدید دست داوران را در اخطار دادن باز گذاشته است اما ما باید با برنامه ریزی کشتی گیران فرنگی و آزادمان را برای تطبیق با این قوانین آماده کنیم.

نبض ورزش/ مقررات جدید کشتی