نبض ورزش/ لزوم فعالیت حرفه ای رزمی کاران

نبض ورزش/ لزوم فعالیت حرفه ای رزمی کاران
کارشناسان و مسئولان ورزش های رزمی خواستار تاسیس انجمن یا کمیته یا فدراسیونی برای هدایت و مدیریت فعالیت های حرفه ای فدراسیون های رزمی شدند.

نبض ورزش/ لزوم فعالیت حرفه ای رزمی کاران