نبض ورزش/ ضعف و قوت ورزش ایران

نبض ورزش/ ضعف و قوت ورزش ایران
ناکامی ها و موفقیت های ورزش ایران در سال 96 و مشکلات ورزش کشور موضوع بحث نبض ورزش بود.

نبض ورزش/ ضعف و قوت ورزش ایران