نبض ورزش/کیوسکهای مطبوعات بیشتر از روزنامه،سیگار می فروشند

نبض ورزش/کیوسکهای مطبوعات بیشتر از روزنامه،سیگار می فروشند
گسترش فضای مجازی، کارکرد روزنامه های ورزشی را تغییر داده است.

نبض ورزش/کیوسکهای مطبوعات بیشتر از روزنامه،سیگار می فروشند