نبض/ نه به چهارشنبه سوری خطرناک

نبض/ نه به چهارشنبه سوری خطرناک
آتش نشانی و اورژانس با تاکید بر نقش والدین در کاهش تلفات چهارشنبه سوری گفتند: در مراسم چهارشنبه آخر سال خانواده ها بیشتر مراقب فرزندان خود و عابران پیاده باشند.

نبض/ نه به چهارشنبه سوری خطرناک