نبض/ نقش مصرف کننده در شناسایی غذاهای ناسالم

نبض/ نقش مصرف کننده در شناسایی غذاهای ناسالم
کارشناسان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از سبد غذایی سالم معتقدند مصرف کنندگان هم باید به سلامتشان اهمیت دهند و کالاهای مشکوک و ناسالم را نخرند و مصرف نکنند.

نبض/ نقش مصرف کننده در شناسایی غذاهای ناسالم