نبض/ سالمند سالم، امداد رسان خانواده و جامعه

نبض/ سالمند سالم، امداد رسان خانواده و جامعه
رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت معتقد است، اگر سالمند سالم باشد نه تنها هزینه ای به جامعه اعمال نمی کند، بلکه حتی می تواند خدماتی را هم به جامعه و خانواده ارائه دهد.

نبض/ سالمند سالم، امداد رسان خانواده و جامعه