نام نویسی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد آغاز شد

نام نویسی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد آغاز شد
نام نويسي و انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي با آزمون سراسري سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شد.

نام نویسی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد آغاز شد