نامه منسوب به دفتر رئیس جمهوری جعلی است

نامه منسوب به دفتر رئیس جمهوری جعلی است
وزارت ورزش نامه منسوب به دفتر رئیس‌جمهوری را در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه جعلی اعلام کرد.

نامه منسوب به دفتر رئیس جمهوری جعلی است