میگوی هرمزگان در راه اروپا

میگوی هرمزگان در راه اروپا
استان هرمزگان در سال گذشته، با تولید بیش از ۱۰ هزار تن میگوی پرورشی، رتبه نخست این تولید را به خود اختصاص داد. بخش عمده ای از این محصول روانه بازارهای اروپا می شود.

میگوی هرمزگان در راه اروپا