میشل عون: بازگشت به وطن حق طبیعی فلسطینی‌ها

میشل عون: بازگشت به وطن حق طبیعی فلسطینی‌ها
رئیس جمهور لبنان در کنفرانس خبری مشترک به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر ضرورت بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمین خود تأکید کرد و آن را حق طبیعی آنها دانست.

میشل عون: بازگشت به وطن حق طبیعی فلسطینی‌ها