موسسه غیر مجاز نداریم

موسسه غیر مجاز نداریم
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: همه موسسات مالی تعیین تکلیف شده اند و دیگر موسسه غیرمجاز نداریم.

موسسه غیر مجاز نداریم