موج شفرخواهی خوابید؟/ ستاره کلیدی استقلال تو نبودی!

موج شفرخواهی خوابید؟/ ستاره کلیدی استقلال تو نبودی!
 بعد از پيروزي‌هاي پياپي استقلال شفر موج بزرگي براي تمديد قرارداد زودهنگام اين مربي آلماني به‌وجود آمده بود.

موج شفرخواهی خوابید؟/ ستاره کلیدی استقلال تو نبودی!