موج جدید بارش ها در راه است

موج جدید بارش ها در راه است
با ورود موج اصلی سامانه بارشی به کشور، بارندگی ها در برخی مناطق کشور شدت بیشتری می گیرد.

موج جدید بارش ها در راه است