مهندس پرسپولیس: استعدادی که صادقیان داشت مسی نداشت!

مهندس پرسپولیس: استعدادی که صادقیان داشت مسی نداشت!

مهندس پرسپولیس: استعدادی که صادقیان داشت مسی نداشت!