مهار سومین آتش سوزی در جنگل های ایذه

مهار سومین آتش سوزی در جنگل های ایذه
آتش در کوه تنوش ایذه با حضور ماموران منابع طبیعی و کمک مردم مهار شد.

مهار سومین آتش سوزی در جنگل های ایذه