مهار به موقع آتش در برج آناهیتا

مهار به موقع آتش در برج آناهیتا
برج آناهیتا واقع در شمال تهران دچار حریق شده بود با حضور به موقع امداد رسانان اطفاء شد.

مهار به موقع آتش در برج آناهیتا