مهاجم خارجی به استقلال نزدیک شد

مهاجم خارجی به استقلال نزدیک شد
استقلالی ها به دنبال جذب یک مهاجم خارجی ششدانگ هستند.

مهاجم خارجی به استقلال نزدیک شد