منظومه شمسی چطور متولد شد؟

منظومه شمسی چطور متولد شد؟

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۲

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مرحله اولیه تشکیل، در اعماق سحابی ستاره ساز، مناطق متراکم از فروپاشی گاز در مرکزشان داغ و چگال می شوند.
این مناطق مرکزی ابتدا پر از درخشش مادون قرمز می شوند، در همین حال مواد اطراف مرکز به حالت دیسک مانند در می آیند.
دیسک می چرخد و ناهنجاری های متراکم کوچکی در آن شکل می گیرند. در مناطق متراکم تر جرم شروع به جمع شدن کرده و سیارات بدوی شکل می گیرند.
با گذشت زمان این سیاره های نوزاد ماده بیشتری را جذب می کنند، مدار خود را پاک سازی کرده و شکاف های بزرگی در دیسک سیاره اولیه ایجاد می کنند. …

منظومه شمسی چطور متولد شد؟