منصوریان یک بازیکن یونانی را دیپورت کرد

منصوریان یک بازیکن یونانی را دیپورت کرد
یک بازیکن یونانی در روزهای گذشته به تمرین استقلال آمده بود که کیفیت فنی او مورد تایید قرار نگرفت.

منصوریان یک بازیکن یونانی را دیپورت کرد