منصوریان دست روی گزینه های اصلی پرسپولیس گذاشت/هافبک لیگ برتری پای میز مذاکره با پرسپولیس

منصوریان دست روی گزینه های اصلی پرسپولیس گذاشت/هافبک لیگ برتری پای میز مذاکره با پرسپولیس

منصوریان دست روی گزینه های اصلی پرسپولیس گذاشت/هافبک لیگ برتری پای میز مذاکره با پرسپولیس