منصوریان، مدافع مستحکمش را رد می‌کند؟!

منصوریان، مدافع مستحکمش را رد می‌کند؟!

منصوریان، مدافع مستحکمش را رد می‌کند؟!