منصوريان عشقش را از دست داد!

منصوريان عشقش را از دست داد!
مرور مي‌كنيم فراز و نشيب‌هاي استقلال را با منصوريان‌.

منصوريان عشقش را از دست داد!